זכויות בריאות כלליות

זכויותיו של החולה מעוגנות בחוק זכויות החולה, שנועד על מנת להגן על המטופלים ולהגן על כבודם ועל פרטיותם של החולים. בנוסף לזכויות המעוגנות בחוק זכויות החולה, קיים מספר רב של זכויות בריאות נוספת, אשר את רובן תוכלו למצוא במאמר זה, מחולקות על פני נושאים.

ביטוח בריאות

 • על פי חוק הבריאות הממלכתי, כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות המאפשר לו לקבל את השירותים הכלולים בסל הבריאות.
 • כל תושב חייב לשלם דמי ביטוח בריאות על פי הקבוע בחוק
 • מעסיקו של עובד זר, מחויב לרכוש עבורו ביטוח בריאות פרטי
 • כל מבטוח זכאי להצטרף לתוכנית שירותי הבריאות המשלימים, בקופת החולים בה הוא חבר
 • מבוטחי קופות החולים, זכאים במקרים מסוימים לקבל בחו"ל שירותי בריאות הכלולים בסל התרופות

שירות רפואי

 • כל מטופל זכאי לכך שכבודו ופרטיותו יישמרו במהלך הטיפול הרפואי.
 • חובה על כל מטפל להזדהות בפני המטופל והמלווים אותו בשמו ובתפקידו
 • זכותו של המטופל לקבל חוות דעת מקצועית נוספת. על המטפל והמוסד הרפואי לסייע למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו
 • כל אדם, ללא קשר למעמדו האזרחי, שנמצא במצב חירום רפואי, זכאי לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה וללא חתימה על התחייבות כלשהי
 • זכותו של מטופל לנוכחות אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית
 • טיפול רפואי בקטין מחייב את הסכמת ההורים

תלונות

 • מבוטחים בקופות החולים, שבקשתם לקבלת טיפול רפואי נדחתה, רשאים לערער על החלטת הקופה
 • מבוטחים שזכויותיהם הופרו במהלך מתן שירות או טיפול רפואי, רשאים להגיש תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
 • מבוטחים אשר זכויותיהם הופרו, רשאים להגיש תלונה לגוף המטפל בתלונות של קופת החולים אליה הם משתייכים.
 • מבטוחים הזקוקים למימון טיפול שאינו נכלל בסל הבריאות רשאים לפנות אל ועדת החריגים של קופת החולים בבקשה לאשר את הטיפול
 • בכל בתי החולים קיימים גופים אליהם ניתן לפנות בתלונות לגבי זכויות רפואיות שהופרו, או יחס בלתי הולם מהצוות
 • בכל מקרה של חשש לרשלנות רפואית במהלך הטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית או הרפואה הפרטית, ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים

האנטומיה של החולה

 • המטפל צריך לקבל את הסכמה חופשית ומודעת של המטופל לפני כל טיפול רפואי
 • המטפל צריך למסור למטופל את המידע הרפואי שיאפשר לו להסכים או לסרב לטיפול המוצע
 • אדם רשאי ליפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות במצבים שבהם לא יוכל לקבלן בעצמו
 • כאשר מטופל לא מסוגל לדאוג לענייניו, יש למנות אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול
 • בחמישה מקרים, החוק מרשה לקטין להחליט בעצמו אם לעבור טיפול רפואי: הפסקת הריון, בדיקה לגילוי נגיפי איידס, אשפוז פסיכיאטרי, בדיקה גנטית והוראות ביחס לחולה הנוטה למות

מידע רפואי

 •  המטפל, או מנהל המוסד הרפואי, אחראים לניהול השוטף והעדכני של הרשומות הרפואיות של מטופליו, ולשמירת הרשומה במצב תקין, לתקופת הזמן הנדרשת לפי החוק.
 • המטפל והמוסד הרפואי חייבים לשמוע על סודיות הרשומה הרפואית
 • על המטפל והמוסד הרפואי חלה החובה לשמירת הרשומה הרפואית
 • המטופלים זכאים לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי, מידע מתוך הרשומה הרפואית שלהם.
 • בני משפחתם של חולים שנפטרו, זכאים לקבל את המידע הרפואי, בהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה
 • הורים זכאים לקבל מידע רפואי על ילדיהם עד גיל 18
 • זכותו של החולה הזכות להחליט למי למסור מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו
 • במקרים בהם חולה נתן את הסכמתו, ניתן למסור מידע רפואי לגביו לאדם או גוף אחר

סודיות רפואית

 • כל מטפל מחויב לשמירה על הסודיות הרפואית של מטופלו. על פי חוק
 • קיימים מקרים בהם נדרשת הפרה של הסודיות הרפואית, לצורך מתן טיפול או לצורך הערכת זכאות לקצבאות/הטבות או פיצויים
 • קטין (עד גיל 18) לא יכול לחתום על כתב ויתור סודיות בעצמו. נדרשת חתימת הורה על הטופס

Comments are closed.