חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שנכנס לתוקפו בתחילת שנת 1994, הוא חוק שנועד להסדיר את מתן שירותי הבריאות לתושבי ישראל באמצעות קופות החולים. עד לחקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מומנה פעילותן של קופות החולים מדמי חבר ששולמו להן. אזרחי ישראל לא היו חייבים להיות חברים בקופת חולים זו או אחרת ומי שלא שילם לקופת החולים, לא היה זכאי לביטוח בריאות. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע למעשה כי כל תושב במדינה, מבוטח בביטוח רפואי על ידי אחת מקופות החולים לפי בחירתו. דמי הבריאות נגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להכנסתו של התושב ומועברים אל קופות החולים.

זכויות המבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
כאמור, על פי החוק, כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות. כל תושב זכאי להירשם כחבר בקופת חולים אחת, ללא קשר למצבו הבריאותי או לגילו. בנוסף כולל החוק זכויות נוספות בניהן:

קבלת מלוא השירותים הכלולים בסל הבריאות – על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב רשאי לקבל, באמצעות קופת החולים בה הוא חבר, את מלוא השירותים הנכללים בסל הבריאות. באיכות סבירה, תוך פרק זמן מתקבל על הדעת ובמרחק הגיוני ממקום מגוריו.

 • שמירה על סודיות רפואית – כל מבוטח זכאי לקבל את אותם שירותים הנכללים בסל הבריאות, תוך שמירה על סודיות רפאית מוחלטת, על כבודו ועל פרטיותו.
 • מעבר מקופת חולים אחת לאחרת – על פי החוק, חייב כל תושב ישראל להיות חבר בקופת חולים זו או אחרת. החוק קובע גם כי כל מבטוח זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת על פי שיקול דעתו.
 • בחירת נותני שירותים – על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לכל מבוטח יש זכות לבחור רופאים, מטפלים, מכונים ובתי חולים, מתוך רשימה שתספק לו קופת החולים בה הוא חבר ובהתאם לנהוג בה.
 • חופש מידע – על פי החוק, כל מבוטח זכאי לדעת עם אילו נותני שירותים קשורה הקופה בה הוא חבר ומהם ההסדרים הנהוגים בה. בנוסף, כל מבוטח זכאי לעיין בתקנון קופת החולים, לקבל העתק ממנו ולקבל מידע מלא אודות הסדרי התשלומים הנהוגים בה בעבור שירותי בריאות, ועל תכניות הקופה לשירותי בריאות נוספים.
 • תלונת ופניות – כל מבוטח רשאי לפנות בתלונה לממונה על תלונות הציבור במוסד הרפואי שטיפל בו, או לנציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות. בנוסף , כל מבוטח רשאי לפנות בקובלנה אל בית הדין לעבודה.

איך נרשמים לקופות החולים
על פי החוק, על כל תושב במדינת ישראל להיות רשום לאחת מקופות החולים. עבור הקהלים הבאים ממוץ לוודא כי הרישום התבצע באופן תקין:

 • ילדים – ילדים אמורים להיות רשומים באופן אוטומטי בקופת החולים של ההורה המקבל עבורם קצבת ילדים.
 • חיילים – במהלך שירותם הצבאי, חיילי חובה וחיילי קבע יקבלו את שירותי הבריאות הנחוצים להם מצה"ל. בתקופה זו הם ימשיכו להיות חברים בקופה בה היו חברים לפני גיוסם.
 • חיילים משוחררים – לאחר השחרור, חוזרים החיילים להיות חברים בקופת החולים בה היו חברים לפני גיוסם.
 • עולים חדשים – עולים חדשים מתבקשים להצטרף אל אחת מקופות החולים עם הגיעם לארץ.

תושבים חוזרים – תושבי ישראל אשר שהו תקופה ארוכה בחו"ל ושילמו במהלכה את דמי הבריאות, יוכלו ליהנות משירותי קופת החולים שבה היו חברים לפני שנסעו.

קבלת החזר עבור שירותים רפואיים
עולים חדשים, חיילים משוחררים, תושבים חוזרים וכל מי שהוכר רטרואקטיבית על ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאי לפנות לוועדה בין משרדית ולדרוש החזר הוצאות, עבור שירותים רפואיים שניתנו לו בתקופה בה לא היה חבר בקופת חולים.

נציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
בכל תלונה הנוגעת לחוק בריאות ממלכתי, ניתן לפנות אל נציב קבילות חוק בריאות ממלכתי.

 • בדואר: נציבות הקבילות, משרד הבריאות. רחוב רבקה 29 ירושלים
 • במייל: [email protected]
 • בפקס: 6714308 – 02

שירותי בריאות לתושבים ששהו בחו"ל
תושבי ישראל מחויב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה בה הם נמצאים בחו"ל. אי תשלום ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את הזכאות לקבלת שירותים רפואיים.תושב המתכנן שהיה ממושכת בחו"ל או שהיגר למדינה אחרת להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

תושבי ישראל ששהו בחו"ל לפחות שנתיים ולא שילמו את דמי הביטוח כסדרם יחויבו בתקופת המתנה לפני שיהיו זכאים לקבל שירותי בריאות, למעט: עולים חדשים, תושבים ששילמו תשלום לפדיון תקופת ההמתנה, קטינים, למעט נסיבות מיוחדות המפורטות
בחוק ביטוח בריאות חובה

Comments are closed.