הפניקס חברה לביטוח בע"מ

2022-11-13

חברת הפניקס ישראל הוקמה בשנת 1949 על ידי דוד חכמי, כיום החברה היא בבעלות מלאה חברת הפניקס אחזקות בע"מ. הפניקס נחשבת לאחת משלושת חברות הביטוח הגדולות כיום בישראל והיא מבטחת במגוון תחומים החל מביטוח בריאות, רכב, רכוש, משכנתא ועד לביטוח נסיעות לחו״ל. בנוסף חברת הפינקס מציעה פתרונות פיננסיים רבים וקרנות גמל והשתלמות.

שם החברה: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מחיר הביטוח: ₪ 144
ציון במדד השירות: 82
ניתוח: כן
טיפול מחליף ניתוח: כן
התייעצות עם רופא מומחה: כן

השתלות

סכום המימון דרך ספקים אשר בהסדר: ללא תקרה.
כיסוי עם ספקים אשר לא בהסדר עד סכום של: ללא תקרה
סכום מימון להערכה רפואית עד: 1,000,000 ש"ח לתקופות הביטוח
סכום מימון להערכה רפואית: 80,000 ש"ח עד 2 בדיקות הערכה
סכום הגמלה לאחר השתלה: 6,800 ש"ח עד 24 חודשים לאחר השתלה
הערות נוספות: פיצוי חד פעמי על סך 350,000 ש"ח טרם ביצוע ההשתלה ללא השתתפות החברה.

תרופות

תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות: תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות
השתתפות עצמית על תרופות: 300 ש"ח למעט תרופות למחלת הסרטן
לא תהיה השתתפות עצמית עבור תרופות שעלותן מעל: 5,000 ש"ח
מידע נוסף על כיסוי ביטוחי הנ״ל:

שאלות ותשובות כלליות

ביטוח בריאות

שאלה – האם חברת ביטוח בריאות יכולה לדרוש ממני למלא הצהרת בריאות במידה ואני מעוניין בהרחבת הביטוח שברשותי?

תשובה – כאשר אתה רוצה להרחיב את הפוליסה הקיימת או להתחיל פוליסה חדשה, חברת הביטוח יכולה לדרוש זאת על מנת לראות האם מצב הרפואי שלך השתנה או לא בין מועד ההצטרפות למועד ההרחבה וזאת רק לעניין ההרחבה.

שאלה – קיבלתי דחייה על ידי חתם חברת הביטוח להרחיב את הביטוח הרפואי שלי ואת הכיסוי הביטוחי, האם הוא יכול מבחינה חוקית לעשות זאת הרי הוא לא רופא? וגם לא הייתה לי ועדה או בדיקה רפואית?

תשובה – חברת ביטוח יכולה לדחות על פי המידע אשר נמצא בתיק הפואי של המועמד לביטוח, חתם של החברה יכול לעשות זאת גם אם אין לו הכשרה רפואית כזאת או אחרת. במידה והחברה מסרבת לבטח אדם עם מוגבלות היא חייבת למסור לאותו אדם הודעה בכתב עם נימוק מסודר למה היא מסרבת לעשות זאת בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998.

שאלה – האם ישנה הגבלת תקופה בביטוח בריאות קבוצתי?

תשובה – כאשר נציג הקבוצה עושה את ההסכם של הביטוח מול החברה המבטחת נקבע זמן לאותה הפוליסה ובמסגרת ההסכם יש גם אפשרויות הארכה או הפסקה של הביטוח. רוב החברות מתחייבות לביטוח לזמן מוגבל.

שאלה – האם יכולה חברת הביטוח להאריך את תקופת הביטוח הקבוצתי לתקופה נוספת מעבר?

תשובה – חברת הביטוח אינה יכולה לעשות זאת מבלי לקבל אישור, תקופת הביטוח נקבעת בחוזה בזמן החתימה.

שאלה – הוגשה על ידי תביעה בפוליסה לביטוח בריאות, האם הם יכולים לחייב אותי לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית?

תשובה – התשובה היא כן, לפי סעיף 23(ב) לחוק חוזה הביטוח המבוטח חייב לשתף פעולה עם חברת הביטוח על מנת שהיא תוכל לבבר את חבותה.  ולפי סעיף זה היא יכולה לבקש מן המבוטח לחתום על ויתור סודיות.

בנוסף סעיפים 23(א) ו- 24-25 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 חובה עליך לשתף פעולה עם חברת הביטוח ולספק את כל המסמכים הנדרשים.

ביטוח נסיעות לחו"ל

שאלה – כאשר עושים ביטוח נסיעות לחו״ל, האם ניתן להאריך מעבר לתקופה עליה עושים את הביטוח?

תשובה – כאשר עושים ביטוח נסיעות לחו״ל החברה מחוייבת לבטח אותכם רק בתקופה עליה עשיתם את החוזה, במידה ותרצו להאריך את התקופה של הפוליסה החברה יכולה להסכים וגם לא להסכים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

שאלה – בשלב מסויים החלטתי שאני רוצה לבטל את הביטוח והפסקתי לשלם את הפרמיות לחברה המבטחת, לאחר זמן מה קיבלתי תביעה מהחברה לתשלום דמי הביטוח עבור תקופת הפיגור וזאת עקב כך שהפוליסה לא בוטלה. האם היא יכולה לעשות זאת?

תשובה – פוליסה מתבטלת רק כאשר אתה מבקש להפסיק אותה, אי תשלום הפוליסה אינה גורמת לביטולה. במידה ולא ביטלתם את הפוליסה ורק הפסקתם לשלם עליה חברת הביטוח רשאית לבקש מכם את התשלום עליה.

מידע נוסף בעניין זה תוכלו למצוא בסעיפים 10 ו- 15 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.

שאלה – האם יש הבדל בין פוליסת שיפוי לפוליסת פיצוי?

תשובה – אם יש למבוטח פוליסת שיפוי, את התגמולים תקבלו ע״פ ההוצאות על מקרה הביטוח וזאת על ידי הצגת קבלות מתאימות. בפוליסת פיצוי, הסכום נקבע מראש בתנאי החוזה והמבוטח יקבל תשלום בגין המקרה וללא קשר להוצאותיו.

שאלה – האם מבוטח יכול לשנות תנאים כאלו או אחרים בהסכם הביטוח?

תשובה – פוליסת ביטוח היא חוזה לכל דבר ועניין ולא ניתן לשנות באופן חד צדדי שום דבר ללא הסכם של הצד השני. חברת הביטוח יכולה לשנות תנאים או תשלום בפוליסת ביטוח בריאות וזאת רק בתנאי שניתן אישור לכך על ידי המפקח על הביטוח ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח. כמו כן בביטח חיים ישנה אפשרות לשנות מקדמי קצבה בפוליסה לקצבה באישור המפקח ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.

שאלה- האם ישנה תקוםת התיישנת של תביעת ביטוח ומהי?

תשובה – לפי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 נקבע שתקופת ההתיישבות של תביעה לתגמולי ביטוח היא של 3 שנים לאחר שאירע מקרה הביטוח.

חוק חוזה הביטוח, חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 קובע גם הסדרים כללים ומציין מקרים בהם מושהה מרוץ ההתיישנות, כמו למשל התיישנות שלא מדעת.

ביטוח חיים

שאלה – הוגשה בקשה ממני לפדיון פוליסת הביטח לאחר תום תקופת הביטוח, ולאחר 7 ימים מיום שהוגשה הבקשה עדיין לא קיבלתי את הכספים. האם אני זכאי לקבל ריבית והצמדה?

תשובה – לפי חוק ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 לתגמולי ביטוח יתווספו הפשרי הצמדה ממועד תום תקופת הביטוח. ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיץ 1 ״הפרשי הצמדה וריבית״ לאחר 30 יום מהיום הו נמסרו המסמכים שנדרשו ע״י חברת הביטוח.

מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.

שאלה – אני בעל פוליסה של ביטוח חיים שכוללת גם חיסכון, כמה זמן מרגע הגשת בקשה לפדיון אוכל לקבל כספים שנצברו בפוליסה?

תשובה – במידה והגשת בקשת פדיון לפני שהפוליסה הסתיימה, חברת הביטוח מחוייבת לשלם את הערך של הפדיון תוך שלושים יום ממועד שמסרת את הדרישה או אם צויין זמן ארוך יותר בדרישה אך לא מעבר ל-90 ימים (סעיף 46(ג) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981).

במידה והבקשה הוגשה בתום תקופת הביטוח בפוליסה, את התשלום תקבלו תוך 7 ימים ממועד הסיום של הפוליסה או תוך 7 ימים מרגע הבקשה שלך. לפי המאוחר (תקנה 6(1) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח), תשמ"ב – 1981).

לתשומת ליבכם
המחירים המוצגים באתר מד+ הינם מחירים מקסימליים עבור שנתון 1980 ממין זכר ונכונים לתאריך 20.06.2022 וזה לפני מילוי טופס הצהרת בריאות.
התעריפים המוצגים באתר מד+ יכולים להשתנות מעת לעת, בהתאם לקביעת חברות הביטוח.
חברת ביטוח הפניקס חברה לביטוח בע"מ חברה לביטוח בע"מ רשאית לקבל מבוטח…. ההחלטה האם לקבל מבוטח לביטוח נתונה לשיקול דעתה של חברת הביטוח, בהתאם למדיניות החיתום וניהול הסיכונים שלה.
בעמוד זה מפורט בקצרה מידע מהותי בלבד עבור חברת ביטוח הפניקס חברה לביטוח בע"מ חברה לביטוח בע"מ, לפני קבלת החלטה שהכי משתלמת לכם מומלץ להתיעץ עם מספר גורמים הרלונטיים לכם כגון (סוכני ביטוח או חברות ביטוח נוספות) על מנת לקבל את פוליסת ביטוח  הטובה ביותר לכם ובמחיר משתלם.
התעריפים עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לקביעת חברות הביטוח.
הכיסוי הביטוחי
תנאי הכיסוי הביטוחי הסופי בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ הינם בכפוף להוראות הפוליסה והמידע המופיע בדף פרטי הביטוח.
איך נקבע מדד השירות:
המדד המוצג באתר MEDPLUS מציג השוואה על בסיס שלושת הנדבכים הבאים, ביחס למוצרים המרכזיים בחברות הביטוח:
 • תשלום תביעות – אחוז התביעות שאושרו ושולמו ומהירות הטיפול בהן. ציון גבוה יינתן לחברה המטפלת בתביעות מהר יותר ומאשרת יותר תביעות.
 • טיפול בפניות – מידת שביעות הרצון של לקוחות מטיפול החברה בפניות אליה.
 • תלונות ציבור – משקף את מספר התלונות שהוגשו על ידי הציבור כנגד חברות הביטוח בשנה החולפת, ומספר התלונות בהן נמצא כי החברה לא פעלה כנדרש באותה השנה. ככל שהציון נמוך יותר, התלוננו לקוחות רבים יותר כנגד החברה.
מידע נוסף אודות מדד השירות נמצא באתרי חברות הביטוח, וכן באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקישור הבא
https://www.gov.il/he/Departments/faq/general-insurance
אהבתם את הכתבה? שתפו אותה עם החברים והמשפחה שלכם על מנת שגם הם ישמרו על אורח חיים בריא.

כתבו תגובה

   השאירו תגובה

   שירותי רפואה פרטיים VIP

   הכוונה רפואית אישיתי מהמומחים המובילים בישראל בשת״פ עם מד פלוס - קביעת תור מהיר לרופאים באופן פרטי, ליווי סיעודי, מעבדה עד הבית, משלוח תרופות באופן מהיר עד הבית ועוד..

   שירותי רפואה פרטיים VIP

   הכוונה רפואית מקצועית ואישית מהשורה הראשונה דרך מד +. קביעת תור מהיר לרופאים באופן פרטי, ליווי סיעודי, שירותי מעבדה ומשלוח תרופות ועוד.

   מד+ שירותי רפואה מתקדמים

   אם הבעיה הרפואית שלכם לא סובלת דיחוי, ניתן לפנות למוקד עוד היום!
   מספר טלפון 054-589-5299 או שלחו הודעת בוואטסאפ.

   מלאו את הטופס:

   מדפלוס (MedPlus)
   Logo